Klubbhåndbok

Utarbeidet av styret og vedtatt på årsmøte mars 2023 



Innholdsfortegnelse

1        Klubbinformasjon                                                                                                    

2        Klubbens visjon og verdier                                                                                       

3  ettslagets vedtekter                                                                                             

4        Organisasjon                                                                                                            

4.1         Organisasjonsplan                                                                                             

4.2         Stillingsbeskrivelse for verv                                                                                

4.3         Styrets årshjul                                                                                                   

6        Idrettslagets anlegg                                                                                                

7        Idrettslagets undergrupper                                                                                                          

7.1          Allidrett                                                                                                          

7.2          Fotball                                                                                                                                                                                                

7.3        Håndballavdelingen

7.4        Annen idrett                                                                                                                             

                                                                                                                                                                      

1        Klubbinformasjon

 

Klubbnavn:      Spangereid Idrettslag
Stiftet:             13.04.1972
Idrett(er):         Barneidrett, fotball, håndball, styrkerom, gruppetreninger
Postadresse:      postboks 45, 4521 Lindesnes
E-post:             spangereidil@gmail.com
Nettside:          spangereidil.no
Org. nr:            983 973 299
Bank:               Sparebanken Sør, Lindesnes
Bankkonto:       3040.45.04300

Medlem av:      Norges håndballforbund, Norges Fotballforbund, Norges Volleyballforbund

 

2        Klubbens visjon og verdier

 

Godt fellesskap - stor idrettsglede!

 

Mangfold:

 • åpenhet
 • respekt
 • bredde i aktivitet
 • plass til alle

 

Mestring:

 • glede
 • trygghet
 • utfordring
 • bli sett

 

Muligheter:

 • ja-kultur
 • utvikling
 • fremtidsrettet

 

 

Virksomhetside:

 

Spangereid Idrettslag vil gi et bredt aktivitetstilbud til alle generasjoner i bygda i et trygt og godt miljø. 

 

Vi ønsker spesielt å gi barn og unge mulighet til å utfolde seg i aktivitet og oppleve idrettsglede. Gjennom våre verdier: mangfold, mestring og mulighet, vil vi bidra til god helse og livsmestring for den enkelte. 

 

Vi samarbeider med andre idrettslag og foreninger for å sikre et attraktivt og godt tilbud til alle, og gi gode muligheter for utvikling. Lindesnes kommune er en viktig samarbeidspartner for å opprettholde og utvikle gode idrettsanlegg. Sammen ønsker vi å jobbe for god folkehelse og levekår i lokalsamfunnet.  

 

Spangereid idrettslag er basert på stor frivillighet og en sterk ja-kultur. Sammen er vi gode!

 

 

 

3        Idrettslagets vedtekter

 

LOV FOR SPANGEREID IDRETTSLAG

Stiftet 13.04.1972, vedtatt av årsmøtet 16.03.2017, godkjent av Vest Agder Idrettskrets 11.09.2017.

 

Link til vedtekter

 

 

4        Organisasjon

 

4.1      Organisasjonsplan

 

 

 

ÅRSMØTET

Hovedstyret (styremedlemmer velges for 2 år):

Leder - velges for ett år av gangen.                                                                  

Nestleder                                                         

Styremedlem    Senior  

Styremedlem   Sekretær 

Gruppeleder     Håndball                                  

Gruppeleder     Fotball                         

Gruppeleder     Allidrett           

 

Valgkomité:

Leder

Medlem

Varamedlem

 

Fotball:

Gruppeleder

Nestleder

 

Håndball:

Gruppeleder

Nestleder

 

Allidrett:

Gruppeleder

Nestleder

 

Kontrollutvalg

 

 

4.2      Stillingsbeskrivelse for verv

 

Leder

 • Klubbens kontaktperson
 • Klubbens representant i møter og forhandlinger, følge opp Idrettsråd
 • Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet 
 • Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene 
 • Bindeledd til kommunen i forhold til anlegg
   
   

Nestleder

 • Fungere som leder under dennes fravær 
 • Bistår leder og danner et lederteam med denne. 
 • Regnskap, kontroll på medlemslister og kontingent
 • Lese og videresende e-post spangereidil@gmail.com 
 • Sponsor oppfølging
 • Søke kulturstøtte

 

Styremedlem Senior

 • Betale regninger ved forfall
 • Purring på ubetalt kontingent/regninger
 • Økonomi Pantebua
 • Hente/levere post
 • Kontaktperson for aktiviteter for seniorer: Basisball, Zumba, ukentlige turer.
 • Bistår på andre oppgaver i samråd med leder/nestleder

 

Styremedlem Sekretær

 • Forberede saksliste sammen med leder
 • Skrive og sende referat fra styremøter
 • Nettsideredaktør. 
 • Kontakt med avisen om aktuelle saker
 • Forberede årsmøte: Innkalling, motta årsmeldinger, 
 • Ansvarlig for politiattester
 • Kontaktperson for treningsrommet? Eller egen person inn i styret her?
 • Bistår på andre oppgaver i samråd med leder/nestleder

 

Gruppeleder Allidretten for barn (tom. 3. klasse)

 

Lede arbeidet i allidretten sammen med gruppens nestleder

 • Arrangere terrengløp (Kråkebekken-Reme-lysløypa) Obligatorisk arrangement
 • Annonsere på FB og sende mail til skole/barnehager om de forskjellige arrangementene (terrengløp og treningstider).
 • Skaffe trenere til de forskjellige klasser
 • Ordne årsmelding fra trenerne.
 • Kalle inn til fellesmøte for fordeling av treningstider.
 • Arrangere aktivitetslederkurs for trenere

 

 

Gruppeleder fotball

 

Lede arbeidet i avdelingen sammen med gruppens nestleder

 • Få oversikt over antall lag til serien.
 • Skaffe trenere og oppmann til hvert lag.
 • Sjekke utstyr (baller/drakter etc) Innkjøp i henhold til budsjett.
 • Innmelding av lag til kretsen innen gitte tidsfrister.
 • Sette opp treningstider i gymsal Spangereid, Lindesneshallen og gress og grusbane.
 • Påmelding innendørsturnering for vintersesong.
 • Skaffe dommere til alle lag i junioravdeling og barneidrettskolen.
 • Skaffe oversikt over antall innsatspokaler til hjemmekamper.
 • Fordele drakter
 • Har ansvar for oppfølging og endring av kretsens oppsett av kamper.
 • Påmelding til sommerturnering for junioravdelingen
 • Organisere ferdighetsmerke i løpet av sesongen.
 • Arrangere trenermøte i løpet av sesongen.
 • Følge opp innbetaling og samle inn lisensene til spillere.
 • Skaffe tillitsmann.
 • Signere skadeskjema og overgangsskjema.


 

Gruppeleder Håndball

 

Lede arbeidet i håndballavdelingen sammen med gruppens nestleder

 • Få oversikt over antall lag i serien.
 • Skaffe trenere og til hvert lag.
 • Sjekke utstyr, evt. innkjøp i henhold til budsjett.
 • Innmelding av lag til kretsen innenfor gitte tidsfrister.
 • Sette opp treningstider i gymsal på Spangereid/Lindesneshallen.(Sammen med fotballen)
 • Påmelding til turneringer.
 • Fordele drakter.
 • Bytte kamper iht kretsens oppsett.
 • Arrangere trenermøte i løpet av sesongen.
 • Signere skadeskjema og overgangsskjema.

 

 

Grendehusstyret

 • Består av 2 representanter fra SIL.
 • SIL deltar på årsmøte. 
 • Må møte på SIL sine styremøter vist innkalt.

 

Kontrollutvalg

 

 • Kontrollutvalget skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

 

Valgkomitë

 

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen. 

 

 

4.3      Styrets årshjul

 

Styret har månedlige møter med følgende faste punkter på agendaen. 

 

Måned

Oppgave

 

Januar

 • Gjennomgang status politiattester
 • Annonsere årsmøte
 • Temakveld for trenere og foreldre

 

Februar

 • ●      Gjennomgang av regnskap 31.12
 • ●      Kontingent treningsrommet
 • ●      Forberede årsmøte

 

Mars

 • Årsmøte 
 • Innmelding av styrets sammensetning til Brønnøysund.
 • Årsmøte i Grendehuset (5 rep).

 

April

 • ●      Bestemme datoer for styremøter frem til neste årsmøte.
 • ●      Gjennomgang av årshjul for styret.
 • ●      Fakturering sponsorer.
 • ●      Samordna idrettsregistrering 30. april.

 

Mai 

 • Kontingent medlemskap.
 • Rapportering Lotteritilsynet.
 • Basar og premieutdeling for håndballen.
 • Innmelding av behov for treningstider.
 • Forberedelse og innkalling til felles trenermøte.

 

Juni

 • ●      Søknad vare- og tjenestemoms kompensasjon (31.08).
 • ●      Status Spangereidløpet.
 • ●      Status Pantebua.
 • ●      Forberedelse og innkalling til felles trenermøte.
 • Klargjøre hallen for sommeråpent i treningsrommet. 

 

Juli

Sommerferie

August 

 • Gjennomgang status politiattester.
 • Søknad stiftelser.
 • Samkjøring av arrangementer/lotterier i undergruppene. 
 • Felles trenermøte for idrettslaget.

 

September

 • ●      Klubbutviklingskveld (styreseminar) med bevertning.
 • ●      Klubbhåndbok og nettside gjennomgås.

 

Oktober

 • Gjennomgang av regnskap pr. 31.08.
 • Basar og premieutdeling for fotball/ terrengløp.

 

November

 • ●      Utarbeide budsjettforslag.
 • ●      Forberede årsmøte - møte med valgkomiteen.
 • ●      Pizzalotteri.

 

Desember

 • Status Pantebua.
 • Budsjettarbeid.
 • Forberedelse og innkalling til temakveld for trenere og foreldre i januar.

 

 

Idrettslagets kommunikasjonsplattform er via Nettsiden: www.spangereidil.no   og Facebook. Nettsiden redigeres to ganger i året og skal bestå av grunnleggende info for klubbens medlemmer. Facebook er vår løpende kommunikasjonsplattform, her annonseres for eksempel kamper, viktige tema, nytt fra hallen osv. Facebooksiden er tema på hvert styremøte - aktuelle saker som skal ut den neste måneden. 

Referater m.m. lagres i dokumenter på gmail kontoen: spangeriedil@gmail.com 

 

 

6        Idrettslagets anlegg

 

Spangereid IL står som eier av følgende anlegg:

 • Grusbane på Draiet med tilliggende areal Gnr. … bnr.  
 • Tomt i Gare Næringspark Gnr. .. Bnr. …. 1/5 eierskap med Spangereid Bygdelag, Spangereid Båtforening, Spangereid Skolekorps og Spangereid Vel
 • Spangereid Grendehus. 1/3 eierskap sammen med Spangereid Vel og Spangereid Bygdelag
 • Ballbinge på Idrettsanlegget

 

Spangereid IL har samarbeidsavtale med Lindesnes kommune om Spangereidhallen. Idrettslaget eier alt treningsutstyr i treningsrommet og disponerer lagrene i hallen.

 

Spangereid IL har bidratt til realiseringen av Lysløype Trones og Frisbeegolf anlegg. Lindesnes kommune er eier og drifter av lysløypa. Frisbeegolf anlegget driftes av idrettslaget.

 

7        Idrettslagets undergrupper

 

7.1      Allidrett


 Allidretten i Spangereid Idrettslag støtter seg på Norges Idrettsforbunds vedtatte lover om barnas rettigheter. Både «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» omhandler idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn i klubben. 

Allidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år og rettighetene gjelder for alle barn uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning. Målet er at alle barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening.

I allidretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting og ikke være redde for å feile. For å bygge et godt miljø forutsetter det at alle barna kjenner hverandre, støtter hverandre, er i aktivitet, får prøve nye ting og opplever både mestring og utfordring.

 

De grunnleggende motoriske ferdighetene er bevegelser som involverer de store muskelgruppene i kroppen og er såkalte grovmotoriske bevegelser som ikke krever så mye presisjon. Etterhvert som barna lærer seg nye måter å bevege seg og forflytte seg på får vi motorisk læring. Ett av målene med motorisk læring er at bevegelsene skal ligge så naturlig i kroppen at den gjøres relativt likt hver gang den utføres. Når barna utvikler de ulike grunnleggende bevegelsene, blir de til slutt i stand til å koble dem sammen.

 

Barna trenger masse erfaring med bevegelse og det er barnas egen nysgjerrighet og behov for mestring som er selve drivkraften i utviklingen.  

 

Som trenere i allidretten (og som foreldre) er det viktig at vi legger forholdene til rette slik at barna får prøve seg ut i ulike miljøer, og ikke alltid fortelle dem hvordan de skal løse et hinder eller en utfordring.

 

De grunnleggende motoriske ferdighetene: Gå, løpe, hoppe, hinke, åle, krabbe, rulle, bære, henge, svinge, kaste, fange, klatre, snurre, skyve, dra, sparke, ta imot og slå

 

ÅRSHJUL TRENERE


  Allidretten skal følge en utviklingsplan for å sikre størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Ved å følge årshjulene for de ulike aldersgruppene sikrer vi at dette blir godt ivaretatt i klubben. Allidretten må ha et tett samarbeid med Håndballstyret og Fotballstyret for å lage et trygt og godt grunnlag for oppstarten av minihåndball og minifotball til rett tid.

Sesongen for barneidretten følger skoleåret. Aktivitetene veksler mellom inne-trening i Spangereidhallen (turn, friidrett, lek, ballspill, hinderløyper, dans etc.), og uteaktiviteter etter sesong.

 

·        Knøttetrim – 0-3 år

Barna kommer sammen med en voksen og sammen får de utfolde seg i ulike hinderløyper.

 

·        Barnetrim – 4 og 5 år (to parti)

Det året man fyller 4 år starter vi opp med egne partier for dette kullet første uken i september. Dette kullet får også delta på årets terrengløp som arrangeres i mai og august.

Gjennom året veksler man på organisert aktivitet og fri lek i ulike miljøer og med ulike utfordringer for barna.

 

·        Idrettsskole – 6, 7 og 8 år (tre parti)

Idrettsskolen skal være en trygg arena for barna å prøve ut ulike idretter. Det blir organisert hjelp fra klubbens særstyrer i håndball og fotball, men det ligger også til rette for å prøve ut diverse idretter og aktiviteter hele året igjennom. Nå skal barna videreutvikle evnen til å sette sammen de grunnleggende motoriske ferdighetene til mer avanserte oppgaver og øvelser.

  

1. KLASSE / 6 år

 

Uke

Aktivitet

Ansvarlig

34-35/ etter skolestart

Trenermøte

Barneidrettsansvarlige

Oppstart første uken i september – uke 39

Diverse

Trenere

Uke 40 / høstferie

Fri

Påmelding til minihåndballkurs for alle trenere i idrettsskolen

 

Håndballstyret/minihåndball

Uke 41 - 43

Håndball.

Internkamp/-turnering i uke 43.

Håndballstyret/minihåndball
  Trenere

Uke 44 – 48

Diverse

Trenere

Uke 49 (første uken i desember)

Juleavslutning. Trening, lek og moro, gjerne med nisselueJ

Trenere

Uke 2

Diverse

Trenere

Uke 3 – 5

Fotball

Delta på en fotballturnering i løpet av vinteren

Fotballstyret/minifotball
  Trenere

Uke 6 – 7

Diverse

Trenere

Uke 8

Vinterferie

 

Uke 9 – 10

Håndball

Internkamp/-turnering i uke 10

Håndballstyret/minihåndball
  Trenere

Uke 11 - påske

Diverse

Påmelding aktivitetsserie fotball

Trenere

Fotballstyre/minifotball

Påske – slutten av april

Diverse

Trenere

Månedsskifte april/mai – medio mai

Fotball – delta i aktivitetsserien

Fotballstyret/minifotball
  Trenere

17.mai uken

Avslutning

Trenere

Mai/juni og siste uken i august

Terrengløp Kråkebekken, Reme og Kråkevika

Barneidrettsansvarlig
 
 

 2. KLASSE / 7 år

 

Uke

Aktivitet

Ansvarlig

34-35/ etter skolestart

Trenermøte

Barneidrettsansvarlige

Oppstart første uken i september – uke 39

Fotball / deltar i aktivitetsserie

Fotballstyret/minifotball
  Trenere

Uke 40 / høstferie

Fri

Påmelding til minihåndballkurs for alle trenere i idrettsskolen

 

Håndballstyret/minihåndball

Uke 41 - 43

Håndball.

Delta på minihåndballturnering, 2 turneringer før jul og 2 etter jul

Håndballstyret/minihåndball
  Trenere

Uke 44 – 48

Diverse

Trenere

Uke 49 (første uken i desember)

Juleavslutning. Trening, lek og moro, gjerne med nisselueJ

Trenere

Uke 2

Diverse

Trenere

Uke 3 – 5

Fotball

Delta på en fotballturnering i løpet av vinteren

Fotballstyret/minifotball
  Trenere

Uke 6 – 7

Diverse

Trenere

Uke 8

Vinterferie

 

Uke 9 – 10

Håndball

Håndballstyret/minihåndball
  Trenere

Uke 11 - påske

Diverse

Påmelding aktivitetsserie fotball

Trenere

Fotballstyre/minifotball

Påske – slutten av april

Diverse

Trenere

Månedsskifte april/mai – medio mai

Fotball – delta i aktivitetsserien

Fotballstyret/minifotball
  Trenere

17.mai uken

Avslutning

Trenere

Mai/juni og siste uken i august

Terrengløp Kråkebekken, Reme og Kråkevika

Barneidrettsansvarlig

 

 

3. KLASSE / 8 år

 

Uke

Aktivitet

Ansvarlig

34-35/ etter skolestart

Trenermøte

Barneidrettsansvarlig

Oppstart første uken i september – uke 39

Fotball / deltar i aktivitetsserie

Fotballstyret/minifotball
  Trenere

Uke 40 / høstferie

Fri

 

Uke 41

Oppstart separate håndballtreninger

Håndballstyret

Uke 41 - 48

Diverse

Oppstart separate håndballtreninger i uke 41

Trenere

Håndballstyret

Uke 49 (første uken i desember)

Juleavslutning. Trening, lek og moro, gjerne med nisselueJ

Trenere

Uke 2

Diverse

Trenere

Uke 3 – 5

Fotball

Delta på en fotballturnering i løpet av vinteren

Fotballstyret/minifotball
  Trenere

Uke 6 – 7

Diverse

Trenere

Uke 8

Vinterferie

 

Uke 9 – påske

Diverse

 Påmelding aktivitetsserie fotball

Trenere

Fotballstyret/minifotball

Påske – medio april

Diverse

Trenere

April/medio april

Separate fotballtreninger når håndballsesongen er ferdig.

Fotballstyret/minifotball
 
 

17.mai uken

Avslutning

Trenere

Mai/juni og siste uken i august

Terrengløp Kråkebekken, Reme og Kråkevika

Barneidrettsansvarlig

 

 ÅRSHJUL ALLIDRETTS-ANSVARLIGE

August

Trenere for nytt år er på plass?

 

Første uka: bli medlem av alle fb-gruppene til kullene og legg ut melding ang. trener! 

 

Melde inn treningstider for barnetrimmen til idrettslaget.

 

Arrangere terrengløp (totalt 3 stk).

 

 

Uke 34/35: Trenermøte for alle trenere i barneidretten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møte: Sammen med minifotball/minihåndball.

 • Felles 1 time først
 • Mat
 • ½ time med kun barneidretten

September

Evaluere terrengløp

 

Oktober

 

 

November

 

 

Desember

Uke 49: Barnetrimmen tar juleferie

Avslutt med nisseluer og pepperkaker (OBS. allergier). 

Januar

 

 

Februar

 

 

Mars

Årsmelding sendes samlet til styret.

Få tilsendt årsmelding fra trenere: 

 • Trenere
 • Antall deltakere
 • Spesielle hendelser/hvilke aktiviteter i korte trekk.

April

Delta på idrettslaget årsmøte

 

Mai

Trenere avgjør når i mai barnetrimmen avsluttes før sommeren. 

 

Terrengløp: 2 terrengløp før skolen tar ferie. 

Avslutt med is/frukt (OBS. allergier.

Juni

Få på plass trenere for nytt skoleår

 

Endre treningstider. 

 

Juli

SOMMERFERIE

 

 

RUTINER TERRENGLØP

 Ca. 100 deltakere

Barn fra 4 – 12 år (2019 – 2011, år 2023)

Utstyr:

 Ligger samlet på rommet ved kjøkkenet

- Startnummer

- Løypemerker (hvit spray)

- Løypebånd + gjerdestolper

- Permer med årskull/navn på deltakere (kopier opp)

- Refleksvester (til voksne som er med å arrangerer

- Mikrofon med høyttaler?

- Is (til premie)

- Pose til brukte nummer-vester

- PREMIEEUTDELING?

Distanse: Ulikt fra gang til gang, men alle skal kunne gjennomføre.

Gjennomføring:

- Varighet ca. 1 time (kl. 17-18).

- Skriv deltakerliste og del ut startnummer (summer opp antall i hvert kull, så

”speaker” kan se at alle deltakere er på startstreken.

- Yngste kull starter først, jenter først og gutter etterpå (små kull løper sammen).

- Is til alle deltakere direkte etter de kommer i mål.

Oppgaver underveis:

- Ønske velkommen og starte løperne x 1

- Skrive lister x 2

- Stå i løypa med gul vest x 2

- Dele ut is x 1

 Trenere fra barnetrimmen hjelper til med oppgaver underveis i terrengløpet.

Premieutdeling:

Premie på siste terrengløp eller sammen med fotballen i november.

 

7.5      Fotballavdelingen

MÅL: FLEST MULIG BARN OG UNGE I FOTBALLAKTIVITET LENGST MULIG

 

FOTBALLSTYRET

AKTIVITETSERIEN 1.-3. KLASSE (2 personer)

BARNEFOTBALL 4.- 7.KLASSE (2 personer)

UNGDOMSFOTBALL 8.KLASSE (2 personer)

SENIORFOTBALL (2 personer)

TRENER- OG DOMMERUTVIKLING (2 person)

ANLEGG- OG UTSTYRSANSVARLIG (2 person)

FIKS-ANSVARLIG (1 person)

 

Det velges leder, nestleder og referent for ett år av gangen. Leder og nestleder er med i hovedstyret til SIL (leder som styremedlem og nestleder som vara), begge representantene deltar på styremøtene.

 

OPPGAVER:

AKTIVITETSERIEN

Et samarbeid mellom klubbene i Lindesnes kommune der det spilles 5’er fotball.

 

·     Samarbeide med barneidretten

·     Skaffe to lagledere til hvert lag (samarbeid med barneidretten)

·     Skaffe oversikt over hvor mange barn som ønsker å være med å spille i aktivitetsserien

·     Stille på møte med samarbeidsklubbene når aktivitetsserien planlegges (februar)

·     Melde på lag til aktivitetsserien

·     Melde på lag til èn innendørs turnering vinter, og èn sommer cup i nærområdet

·     Arrangere foreldremøte sammen med laglederne før sesongstart

·     Få trenere til å skaffe seg politiattest (gyldig i 3 år). Politiattesten må vises til styret i SIL.

 

BARNEFOTBALL 4. – 7. KLASSE

Deltar i Agder Fotballkrets seriespill.

·     Skaffe to lagledere til hvert lag

·     Skaffe oversikt over hvor mange barn som ønsker å spille fotball og eventuelt sette sammen årskull der det er nødvendig for å klare å stille lag.

·     Arrangere foreldremøte sammen med laglederne før sesongstart

·     Samarbeid med Giv-Akt (og evt MK) for samarbeidslag og hospitering

·     Få trenere til å skaffe seg politiattest (gyldig i 3 år). Politiattesten må vises til styret i SIL.

·     Norwaycup er en gulrot i overgangen til ungdomsfotballen

·     Formidle treningstilbud til alle årskullene før sesongstart.

 

 

 

TRENER- OG DOMMERUTVIKLING

·      Arrangere trenerkurs i samarbeid med Agder Fotballkrets

·      Arrangere trenermøte

·      Arrangere dommerkurs

·      Rekruttere dommere

·      Skaffe dommere til aktivitetsserie og barnefotball

·      Følge opp dommerne / veilede under kamp

·      Samarbeide med dommeransvarlige i Giv-Akt

 

ANLEGG- OG UTSTYRSANSVARLIG

·     Utvikling av Frifot-anlegg

·     Kontakt med vaktmester mtp baneforhold ol

·     Bestilling og innkjøp av drakter og treningsutstyr

 

 MÅL OG UTVIKLINGSPLAN FOR FOTBALLEN

MÅL: Mest mulig aktivitet for flest mulig, lengst mulig

 

UTVIKLINGSPLAN:

 

AKTIVITETSSERIEN 1.-3. KLASSE

Rektrutteringsmål

 

 

 

 

 

 

Samarbeid med allidretten fra 1.klasse.

 

Sportslige resultatmål

 

 

 

 

 

 

Lek og mestring står i fokus

Målene noteres ikke

Rullering av posisjoner på banen

 

Trenere/ansvarlige

 

 

 

 

 

Barneidrettsansvalig og aktivitetsserieansvarlige i fotballen avtaler hvilke trenere som følger laget i aktivitetserien.

 

Barneidretten fokuserer mye på fotball siste økta før vintercupen og flytter treningene ut på fotballbanen etter påske.

 

 

 

Kamp og turneringer

 

 

 

Retningslinjer for lagoppsett og spilletid

 

 

 

 

 

 

Deltar i aktivietsserien

1 lokal dagsturnering på vinteren og 1 på sommeren

 

 

Laginndeling – ikke ut fra ferdighetsnivå

Spilletid – tilnærmet like mye

 

 

Treninger

 

 

 

 

2 aktiviteter pr uke i sesong (trening + kamp)

Mange involveringer og repetisjoner.

Småspill 3v3

Unngå kø

 

 

Øvelser og læringsmomenter:

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_6-7/ovelser-og-laringsmomenter-6-7--ar/#Toppen

 

Spillerutvikling

 

 

Sjef over ballen

 

 

 

BARNEFOTBALL 4. – 7. KLASSE

 

Rektrutteringsmål

 

 

 

 

 

 

Barnefotballansvarlig skal formidle treningstilbud til alle årskullene før sesongstart.

 

Sportslige resultatmål

 

 

 

 

 

 

Fokus på individuell fotballutvikling og mestring

Videreutvikle evnen til å løse spillsituasjoner.

Forsterke det positive

Spørrende tilnærming til spillerne

Målene noteres ikke

Rullering av posisjoner på banen

 

 

Trenere/ansvarlige

 

 

 

 

 

Barnefotballansvarlige skaffer trenere, min 2 pr lag.

Trenerne skal i samarbeid med barnefotballansvarlige arrangere foreldremøte ved behov og skaffe en foreldrekontakt til laget.

 

Barneidretten fokuserer mye på fotball siste økta før vintercupen og flytter treningene ut på fotballbanen etter påske.

 

 

 

Kamp og turneringer

 

 

 

 

 

 

 

Retningslinjer for lagoppsett og spilletid

 

 

 

 

 

 

Deltar i agder fotballkrets seriespill

Deltar på 1 dags vintercup og 1 sommercup

Sommeren man skal opp til 6.klasse kan man dra på overnattings cup

Sommeren man skal opp til 8.klasse kan man reise på Norway-cup eller lignende (flere overnattinger).

 

 

Laginndeling – ikke ut fra ferdighetsnivå

Spilletid – tilnærmet like mye

Rullerende posisjoner på banen

 

Treninger

 

 

 

2 aktiviteter pr uke.

Mulighet for 1 ekstratilbud med åpen trening for hele kullet, eller flere kull sammen.

 

 

Mange involveringer og repetisjoner.

Del gjerne inn etter ferdighetsnivå på treninger, men ikke faste grupper.

 

Øvelser- og læringsmomenter https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/sportsplaner/sportsplan-10-11/okter-og-ovelser/

 

 

Spillerutviklingsmål

 

 

Sjef over ballen

Pasning/mottak

Spille med og spille mot

 

 

ÅRSHJUL FOTBALLEN

 

JANUAR Påmelding til Agder fotballkrets

FEBRUAR styremøte

 

Delta på møte om aktivitetserien

 

MARS Trenermøte / kurs

APRIL Styremøte

MAI

JUNI Styremøte – oppsummere vårsesongen

JULI

AUGUST Styremøte – planlegge høstsesongen

SEPTEMBER

OKTOBER Styremøte - Oppsummere sesongen

NOVEMBER Premieutdeling 1.eller 2. uken

DESEMBER

 

Hva må jobbes med videre:

Ungdomsfotballen

Seniorfotballen

Årshjulet

Ekstratreninger/løkkefotball -

 

 PREMIEUTDELING for TERRENGLØP og FOTBALL

Premieutdelingen arrangeres av barneidretten og fotballgruppa.

Hovedstyrets representanter fra henholdsvis barneidretten og fotballen er de som står ansvarlige for arrangementet.

Premieutdelingen skal gjennomføres 1. eller 2. uken i november. Fortrinnsvis på den ukedagen det er barneidrett i hallen.

1.   BOOKE HALLEN (både idrettshallen, kiosken og møterommet)

2.   BESTILLING AV PREMIER

Barneidrettsansvarlig skaffer oversikt over antall premier for terrengløp

Fotballansvarlig skaffer oversikt over antall fotballpremier

Premiene bestilles av Mandal Sportservice,
  mandal-sportservice.no, Kalle Glomsaker, tlf 901 32 838. 

Skaffe oversikt over trenere i både fotballen og barneidretten.

Bestille gavekort på intersport etter gjeldende honorartakster

3.   SKAFFE GEVINSTER TIL LODDBØKENE

Man kontakter lokale bedrifter, butikker og lignende for å få tak i ulike premier og gavekort.

Premiene noteres på ei liste som man limer inn i loddbøkene.

4.   ARRANGERE SALG AV LODDBØKER

Kjøpe 10 loddbøker (500 lodd pr bok) og Lodd til utlodningen på selve dagen. Bøkene og loddene får man pr dags dato tak i på bensinstasjonen.

Merk bøkene med nummer 1-10.

Fotballagene fra 5.klasse og eldre skal selge loddbøkene. Så setter man opp 2-3 spiller pr bok. Dette kan foreldrerepresentanter for de aktuelle lagene fordele.

Områdefordelingen kan være slik:

Bok 1               Ramsland til fyret                                                                           

Bok 2               Gare, Presthus, Garemoen                                                                         

Bok 3               Garebakken, Presthusbakken, Presthusmoen, Stokke                  

Bok 4               Kyllinggata (rundt kirka), leiligheter Bensen, Brunosten, Kiwi               

Bok 5               Bålymoen, Njerveåsen                                                                   

Bok 6               Øvre- og Nedre Njerve, Hølleskaret, Glapsalen                                      

Bok 7               Reme, Remesvik                                                                            

Bok 8               Remekollen, Svennevik (Betelsiden av Åviksveien)                                

Bok 9               Svennevik (høyre side av Åviksveien)                                         

Bok 10             Åvik                                                                                                            

 

Bøkene bør leveres ut til spillerne ca 2 uker før premieutdelingen. Bøkene legges i en liten pose sammen med en liste over områdefordelingen og hvem som har hvilket område.

Bøkene bør leveres inn ca 2 dager før premieutdelingen.

Trekning på bøkene bør gjennomføres dagen før premieutdelingen.

Vinnerne leses opp på premieutdelingen.

5.   DUGNADSFORDELING

1.klasse : Tar med en premie hver til utlodningen, samt skaffer ekstra
           premier/gaver fra sponsorer.

2.klasse : Tar med kake/bolle el.

3.klasse : Stiller som dugnadshjelp på premieutdelingen. 4 voksne i døren med
          loddsalg, 4 voksne i kiosken til å dele ut kaker/boller ol, koke kaffe,
          blande saft, holde det ryddig og rent i kiosken/kafeen.

6.   GJENNOMFØRING AV PREMIEUTDELINGEN

·     Oppmøte 1 time før for komiteen

·     Oppmøte 30 min før for dugnadsgjengen i kiosk og loddsalg

·     Rigge «scene», sitteputer og ekstra benker i hallen

·     Rigge bord og stoler i kafeen og møterommet

·     Rigge bord til både premier og gevinster

·     Skaffe lydanlegg og mikrofon

 

Program:

·     Ønske velkommen

·     Utdeling av premier terrengløp (jenter og gutter sammen)

·     Utdeling av premier fotball

·     Kaffe og kake i kafeen

·     Trekning på loddene (holde igjen 4-5 gevinster)

·     Utdeling av gavekort til trenere i barneidretten og fotballen

·     lese opp vinnere av loddbøkene og trekning av de siste gevinstene.

·     Be alle om å rydde etter seg.

·     Vel hjem

 

 

7.6      Håndball

 

1.    HÅNDBALLAVDELING I SPANGEREID IDRETTSLAG - Rekrutteringsplan

Roller og ansvar:

MINIHÅNDBALL 6-8 år (2 ansvarlige)
 AKTIVITETSSERIE 9-12 år (2 ansvarlige)
 UNGDOMSHÅNDBALL 13-18 år (2 ansvarlige)
SENIORHÅNDBALL (2 ansvarlige)
 DOMMERUTVIKLING (2 ansvarlige)
KIOSKANSVARLIG (1 ansvarlig)

Rollene velges for to år. For å oppnå kontinuitet bør de to ansvarlige overlappe hverandre.

Det velges leder, nestleder og referent for ett år av gangen. Leder og nestleder er med i hovedstyret til SIL (leder som styremedlem og nestleder som vara), begge representantene deltar på styremøtene. Leder innkaller til håndballmøte ca. hver måned.

Oppgaver:

A)  MINIHÅNDBALL 6-8 år

Mål: alle barn på hvert klassetrinn på barneskolen blir rekruttert inn i håndballaktivitet

·        Kast Ballen arrangeres hver høst i samarbeid med Spangereid skole. Det arrangeres en Kast Ballen-dag i hallen en lørdag eller søndag.

·        Minihåndball-ring:

-        Samarbeide med Allidrett for barn om hvilke lag som skal meldes på i minihåndball-ringen.

-        Melde på lag til minihåndballringen + melde på kampledere/trenere (fra Allidretten) til obligatorisk minihåndballkurs

-        Delta på obligatorisk minihåndballkurs.

-        Arrangere ring-samlinger i Spangereidhallen

o    Lage kampoppsett (fra facebook-gruppe)

o    Skaffe dommere – i samarbeid med dommeransvarlig

o    Lage dugnadsliste til tidtaker i sekretariatet, hallansvarlig, rydde til/fra

 

B)  AKTIVITETSSERIEN 9-12 år

Mål: alle barn på hvert klassetrinn på barneskolen blir rekruttert inn i håndballaktivitet

·        Melde på lag i samarbeid med håndballavdelingen

·        Skaffe hovedtrener, lagleder, cupansvarlig pr. lag.

·        Ordne treningstider (koordinering på felles trenermøte)

·        Arrangere samlinger/kamper i Spangereidhallen

o    Skaffe dommere – i samarbeid med dommeransvarlig

o    Skrive ut kampoppsettet og henge opp (+ legge i sekretariatet)

o    Lage dugnadsliste til tidtaker i sekretariatet, hallansvarlig, rydde til/fra

·        Få trenere til å skaffe seg politiattest (gyldig i 3 år). Politiattesten må vises til styret i SIL.

·        Sende ut lisenskrav (i samarbeid med leder) til alle spillere til jul for J/G12

·        Være med å arrangere julelotteri og påskelotteri

C)  UNGDOMSHÅNDBALLEN 13-16/18 år

·        Melde på lag i samarbeid med håndballavdelingen

·        Skaffe hovedtrener, lagleder, kamp/cupansvarlig pr. lag.

·        Ordne treningstider (koordinering på felles trenermøte)

·        Sende ut en påminnelse om lisensbetaling i august for J/G13 og oppover

·        Få trenere til å skaffe seg politiattest (gyldig i 3 år). Politiattesten må vises til styret i SIL.

·        Være med å arrangere julelotteri og påskelotteri

 

D)     SENIORHÅNDBALL

·        Melde på lag i samarbeid med håndballavdelingen

·        Ansvar for lisensbetaling, omberamming, skaffe trener, treningstider

 

E)  DOMMERUTVIKLING

·        Ordne barnekamplederkurs for spillere fra 14 år. Disse kan dømme i minihåndball og i aktivitetsserie. Samarbeide med trener/lagleder slik at dette evt. kan gjennomføres for hele laget, gjerne i treningstiden.

·        Skaffe dommere og følge opp/veilede under kamp

·        Delta på sonemøter for dommeransvarlige

 

F)      KIOSKANSVARLIG

·        Kioskmøte med kioskgruppa hvert halvår. Skaffe betjening til hver kamp.

·        Alle Spangereid-lag bør møte opp i hallen 1 time før på alle hjemmekamper

 

2.   MÅL OG UTVIKLINGSPLAN

Mål: alle barn på hvert klassetrinn på barneskolen blir rekruttert inn i håndballaktivitet

UTVIKLINGSPLAN:

MINIHÅNDBALL 6-8 ÅR (4`er håndball)

Rekrutteringsmål:

·        Kast Ballen i samarbeid med Spangereid skole

·        Minihåndball-ring i samarbeid med Allidrett for barn

Sportslige mål:

·        Det spilles 4`er håndball på tvers av banen.

·        Målvakt er med i angrep.

·        6-åringer spiller med blandede lag. 7-8-åringer spiller med rene jente- og guttelag så langt det er mulig.

·        Lek og mestring står i fokus.

·        Målene noteres ikke.

Trenere/ansvarlige:

·        Barneidrettsansvarlig og minihåndballansvarlig avtaler hvilke trenere/ansvarlige som deltar i samlingene med minihåndball.

·        Alle klubber som er meldt på til Minihåndball, vil bli kalt inn til oppstartsmøter i september/oktober. Her vil de klubbene som er i samme ring treffes og det blir gitt både teoretisk og praktisk opplæring for trenere og ledere i minihåndballen (minihåndballkurs).

·        Barneidretten legger opp til lek og aktiviteter med håndball på minst èn trening før hver samling med minihåndball.

Foreldresamarbeid

·        Foreldre deltar på dugnad under minihåndball-arrangementer i Spangereidhallen (rigging før/etter, sekretariat/klokka, hallansvarlig)

 

AKTIVITETSSERIE 9-12 ÅR

9-åringer: minibane (4èr håndball)/kortbane (5èr håndball)

10-åringer: kortbane (5èr håndball)

11-åringer: stor bane med nedsenket tverrligger (6èr håndball)

12-åringer: stor bane (6èr håndball)

Rekruteringsmål:

·        Det tilstrebes å melde på så mange lag som mulig i aktivitets-serien for 9- og 10-åringer. Ett lag pr. (4)-5 spiller.

·        Rene jente- og guttelag.

·        Oppmuntre flest mulig til å prøve seg som spillende målvakt.

Sosiale mål:

·        Lære å ta hensyn til hverandre på trening og kamp (fair play)

·        Lære å ta ansvar for å møte i tide og gi beskjed ved forfall

·        Lære å ta imot beskjeder og instruksjoner

Sportslige resultatmål:

·        Mestring står i fokus.

·        Målene noteres ikke for 9-10 år.

·        Deltakelse på cup

Retningslinjer for lagoppsett og spilletid:

·        Dersom SIL deltar med flere lag i årsklassen skal lagene bestå av ulike spillere fra gang til gang, og lagene skal være jevnest mulig.

·        Alle spillere skal ha tilbud om å spille kamp og tilnærmet lik spilletid uavhengig av ferdighetsnivå og treningsiver.

·        I ujevne kamper skal lagleder for det beste laget «regulere» ved å gi egne spillere uvante og nye utfordringer. Jevne kamper er gøyest, og ingen bør vinne med mer enn ti mål.

·        Spillerne utfordres til å prøve ulike posisjoner på banen.

·        Ved for få spillere til kamp kan man låne fra det andre laget i årskullet, eller fra spillere i årskullet under (i samarbeid med trener/ansvarlig). Man kan også søke dispensasjon for eldre spillere (via TA).

Spillerutviklingsmål:

·        9-10-åringer har èn håndballtrening i uka

·        11-12-åringer har to håndballtreninger i uka

·        Dersom det er behov for flere spillere på trening kan to årsklasser trene sammen; jenter-jenter, gutter-gutter.

·        Høy aktivitet, lek og mestring står i fokus.

·        Tørre å prøve nye ting. Øvelse gjør mester – og det å gjøre feil er helt naturlig når barnet er i utvikling!

Trenere/ansvarlige:

·        To trenere/ansvarlige pr. jente-/gutteårskull.

·        Skape en kultur der alle tør prøve nye ting. Øvelse gjør mester – og det å gjøre feil er helt naturlig når barnet er i utvikling!

·        Mer fokus på mestring og utvikling enn resultat.

·        Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske flere posisjoner på banen

·        Legge til rette for mye aktivitet og lite venting.

·        Gi raske og tydelige instruksjoner som kan omsettes i aktivitet så snart som mulig.

·        Fokusere på individuell veiledning for å gi mestring til den enkelte

·        Delta på trenermøter i regi av klubb og region

·        Delta på trenerkurs i regi av klubb og region. Mål: modul 1-4 i trener 1.

·        Være oppdatert på spilleregler og planer for sitt årskull.

Innhold på treninger:

·        Lekpregede ballaktiviteter

·        Bruke trenings-appen Learn handball

·        Grunnleggende håndball; teknikker og systemer

o   Angrep: kast (høyre og venstre), mottak (ènhånds og tohånds), ballsprett (høyre og venstre), skudd (grunnskudd, hoppskudd), finte, sperre, kast og mottak i fart.

o   Forsvar: forflytting sideveis, utstøting, ball-orientering, blokkering, takling, flatt forsvar.

o   Målvakt: enkel veiledning med tanke på mestring (utgangsstilling, forflytning, parering, fange/hente ball, utkast)

·        Spill og spilløvelser (gjerne på små spilleflater for å aktivisere alle)

·        Fysisk trening; enkle løp- og styrkeøvelser

Foreldresamarbeid

·        Foreldremøte. Ansvarlig: trenere/lagledere (i samarbeid med håndballavdelingen)

·        Foreldre deltar på dugnad under kamper/aktivitetsserie-arrangementer i Spangereidhallen (rigging før/etter, sekretariat/klokka, hallansvarlig)

 

UNGDOMSHÅNDBALL 13-16/18 ÅR

Rekruteringsmål:

·        Det tilstrebes å melde på lag i hvert årskull for jenter og gutter. Ved få spillere bør man slå sammen flere årskull.

Sosiale mål:

·        Fair Play på trening og kamp

·        Gi beskjed om fravær

·        Møte opp til avtalt tid

·        Kle seg fornuftig etter avtalt aktivitet (ute/inne)

Retningslinjer for lagoppsett og spilletid:

·        Oppsett av lag og spillerposisjoner vurderes ut fra helhet for laget og ut fra den enkeltes mulighet for mestring.

·        Spilletid påvirkes av treningsoppmøte, holdninger, innsats og sportslige ferdigheter.

·        Det tilstrebes at alle spillere kan beherske minimum to posisjoner på banen.

Spillerutviklingsmål:

·        13-14-åringer har to håndballtreninger i uka

·        15-18-åringer har to/tre treninger i uka

·        Dersom det er behov for å være flere spillere på trening kan man vurdere å: 

a)    slå sammen flere årskull

b)     ha samarbeidstreninger med Giv-Akt

·        Egentrening

Trenere/ansvarlige:

·        To trenere/ansvarlige pr. jente-/gutteårskull (hovedtrener + lagleder).

·        Fokusere på individuell veiledning for å gi mestring til den enkelte

·        Gjennomføre spillersamtaler med alle spillere i løpet av sesongen

·        Delta på trenermøter i regi av klubb og region

·        Delta på trenerkurs i regi av klubb og region. Mål: Trener 1

·        Være oppdatert på spilleregler og planer for sitt årskull.

Innhold på treninger:

·        Bruke trenings-appen Learn handball

·        Varierte ballaktiviteter

·        Fysisk trening/basis;

o   styrke (med egen kropp). Følge opplegg fra regionen.

o   utholdenhet (motivasjon og mestring), gjerne intervall.

·        Spill og spill-øvelser

·        Grunnleggende håndball; teknikker og systemer

o   Angrep: kast (sirkelkast, piskekast, støtkast, skjult kast), mottak (enhånds og tohånds), ballsprett (høyre og venstre), skudd (grunnskudd, underarmskudd, froskeskudd), finter (overarms-, tobeins-, skudd-, snurrfinte), sperre, mottak og kast i fart. Enkle trekk.

o   Forsvar: forflytting, ball-orientering, mot angrepsspiller med ball, blokkering, takling, støting, 6-0-forsvar, 5-1-forsvar, 3-2-1-forsvar)

o   Målvakt: Utgang-/beredskapsstilling, forflytning, blokkering av skudd, fange/hente ball, utkast, samarbeid med forsvar.

Foreldresamarbeid

·        Foreldremøte. Ansvarlig: trenere/lagledere (i samarbeid med håndballavdelingen)

·        Foreldre deltar på dugnad under hjemmekamper i Spangereidhallen (rigging før/etter, sekretariat/klokka, hallansvarlig)

Hospitering

·        Spillere som trenger sportslige utfordringer kan hospitere på treninger og kamper til laget over. Dette planlegges og avklares sammen med håndballavd./repr. fra håndballavd. Treneren som har hovedansvaret for hospiterende spiller(e) har ansvar for riktig balanse av belastning (ekstra fysisk trening/håndballtrening/kamp).

Sonemiljø

·        Trenere har ansvar for å melde på og følge opp spillere til sonemiljø. Hvem som skal påmeldes vurderes ut fra retningslinjene til regionen.

 

 

 

3. ÅRSHJUL FOR HÅNDBALLÅRET - en huskeliste for håndballavdelingen

JANUAR/

FEBRUAR:

·        Håndballmøte. Planlegge for resten av sesongen, og starte på neste sesong.

·        Årsrapportering. Det lages en felles årsrapport fra håndballen til årsmøtet.

MARS/

APRIL:

 

·        Bestille/hente medaljer til aktivitetsserien

·        Oppdatering av funksjoner og verv i SportsAdmin (SA) etter årsmøtet.
  
Brukerveiledninger finner du HER

·        Delta på klubbledermøter i regi av regionen. Her må minst èn representant fra håndballavd. møte.

·        Trenermøte/avslutning (på Havhotellet). Evaluering av sesongen, gjennomgang/planlegging av neste sesong.

·        Håndballmøte. Påmelding av lag til neste sesong. Frist: 30. april. Planlegge basar og sesongavslutning (se vedlegg 6)

MAI:

 

·        Basar/sesongavslutning

·        Halltid: Søke om halltid via kommunen (ansvar: leder/nestleder)

JULI:

·        Høringsutkast til terminlister offentliggjøres. Aktivitets-serien er ikke på høring.

AUGUST:

 

·        Påminnelse om lisensbetaling (13 år og oppover)

·        Terminlister publiseres. Gratis omberamming i august.

·        Håndballmøte. Gjennomgang av klubbhåndboka, planlegging av sesongen og planlegging av innhold på trenermøte

·        Trenermøte

SEPTEMBER:

·        Offentliggjøring av terminlister alle klasser

·        Håndballmøte

OKTOBER:

 

·        Delta på klubb-/lagsmøte i regi av regionen. Gjennomgang av årets sesong.

·        Sonemiljø 13. Oppstartssamling for sonemiljøene fra 13 år. Det gjennomføres først et oppstartsmøte for trenere for jenter og gutter 13. Til dette møtet kan trenerne ta med maksimalt tre spillere av hvert kjønn. 

·        Oppstartsmøte for minihåndballen

I uke 40 og 41 arrangeres det obligatoriske oppstartsmøter for alle klubber som skal delta i minihåndball turneringer. Såkalte mini-ringer. Lagledere/trenere for minihåndballgruppen deltar for gjennomgang av ny sesong, regler, spørsmål og får hilse på de andre som er i samme ring.

NOVEMBER:

 

·        Lisens 12-/13-åringer

Alle spillere som fyller 13 år etter 01.01 det påfølgende året, må registreres som lisensbetalere via SportsAdmin (SA).

DESEMBER:

·        Gratis omberamming 1. uka i desember for resten av sesongen

 

Vedlegg til klubbhåndboka håndballen

·        Vedlegg 1: Håndballcuper (deltakelse og økonomi)

·        Vedlegg 2: Dommergodtgjørelser

·        Vedlegg 3: Rutiner for kamper på stor bane

·        Vedlegg 4: Rutiner for kamper på mini- og kortbane

·         Vedlegg 5: Rollefordeling og kamprutiner i et lag

·        Vedlegg 6: Basar og sesongavslutning

·        Vedlegg 7: Samarbeidsavtale mellom Spangereid IL og IL Giv-Akt